Girls' Hockey v Heath Mount: 1st VII, 2nd VII (H - Letchworth)